ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHONEFIXR.NL TE GOUDA

 

Artikel  1

Algemeen

1.

Deze  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  iedere  aanbieding,  offerte  en  overeenkomst  tussen

PhoneFixr.nl,  hierna  te  noemen:  “PhoneFixr”,  en  een  wederpartij  waarop PhoneFixr deze voorwaarden

van  toepassing  heeft  verklaard,  voor  zover van  deze  voorwaarden  niet  door  partijen uitdrukkelijk  en

schriftelijk  is  afgeweken.

2.

De  onderhavige  voorwaarden  zijn  eveneens  van  toepassing  op  overeenkomsten  met PhoneFixr,  voor

de  uitvoering  waarvan  door PhoneFixr derden  dienen  te  worden  betrokken.

3.

Deze  algemene  voorwaarden  zijn  eveneens  geschreven  voor  de  medewerkers  van  PhoneFixr en  zijn

directie.

4.

De  toepasselijkheid  van  eventuele  inkoop-­ of  andere  voorwaarden  van  de  Wederpartij  wordt

uitdrukkelijk  van  de  hand  gewezen.

5.

Indien  één  of  meerdere bepalingen  in  deze  algemene  voorwaarden van PhoneFixr op  enig moment

geheel  of  gedeeltelijk  nietig  zijn  of  vernietigd  mochten  worden,  dan  blijft  het  overige  in  deze

algemene  voorwaarden  bepaalde  volledig  van  toepassing.  PhoneFixr en  de  Wederpartij  zullen  als dan

in  overleg treden  teneinde  nieuwe  bepalingen  ter  vervanging  van  de  nietige  of  vernietigde bepalingen

overeen  te  komen,  waarbij  zoveel  als  mogelijk  het  doel  en  de  strekking  van  de  oorspronkelijke

bepalingen  in  acht  wordt  genomen.

6.

Indien  onduidelijkheid  bestaat  omtrent  de  uitleg  van  één  of  meerdere  bepalingen  van  deze algemene

voorwaarden,  dan  dient  de  uitleg  plaats  te  vinden  ‘naar  de  geest’  van  deze   bepalingen.

7.

Indien  zich  tussen  partijen  een  situatie  voordoet  die  niet  in  deze  algemene  voorwaarden geregeld  is,

dan  dient  deze  situatie  te  worden  beoordeeld  naar  de  geest  van  deze  algemene voorwaarden.

8.

Indien PhoneFixr niet  steeds  strikte  naleving  van  deze  voorwaarden  verlangt,  betekent  dit niet  dat  de

bepalingen  daarvan  niet  van  toepassing  zijn,  of  dat  PhoneFixr  in  enigerlei  mate  het recht  zou

verliezen  om  in  andere  gevallen  de  stipte  naleving  van  de  bepalingen  van  deze  voorwaarden  te

verlangen.


Artikel 2

PhoneFixr is gevestigd Korte Tiendeweg 12, 2801JT te Gouda en  is bereikbaar

onder  telefoonnummer: 06 24465277.

 


Artikel  3  

Offertes  en  aanbiedingen

1

Alle  offertes  en  aanbiedingen  van  PhoneFixr  zijn  vrijblijvend,  tenzij  in  de  offerte  een  termijn  

voor  aanvaarding  is  gesteld.  Een  offerte  of  aanbieding  vervalt  indien  het  product  waarop  de  offerte  

of  de  aanbieding  betrekking  heeft  in  de  tussentijd  niet  meer  beschikbaar is.

2

PhoneFixr  kan  niet  aan  zijn  offertes  of  aanbiedingen  worden  gehouden  indien  de  Wederpartij  

redelijkerwijs  kan  begrijpen  dat  de  offertes  of  aanbiedingen,  dan  wel  een  onderdeel  daarvan,  een  

kennelijke  vergissing  of  verschrijving  bevat.

3

De  in  een  offerte  of  aanbieding  vermelde  prijzen  zijn  inclusief  BTW  en  andere  heffingen  van  

overheidswege  alsmede  eventuele  in  het  kader  van  de  overeenkomst  te  maken  kosten,  daaronder  

begrepen  reis-­, verblijf-­, verzend- en administratiekosten,  tenzij  anders  aangegeven.

4.

Indien  PhoneFixr  op  de  gronden  als  genoemd  in  dit  artikel  tot  opschorting  of  ontbinding  

overgaat,  is  hij  uit  dien  hoofde  op  generlei  wijze  gehouden  tot  vergoeding  van  schade  en  kosten  

daardoor  op  enigerlei  wijze  ontstaan  of  schadeloosstelling,  terwijl  de  Wederpartij,  uit  hoofde  van  

wanprestatie,  wél  tot  schadevergoeding  of  schadeloosstelling  is  verplicht.  

5.

Indien  de  overeenkomst  tussentijds  wordt  opgezegd  door  PhoneFixr,  zal  PhoneFixr  in  overleg  

met  de  Wederpartij  zorgdragen  voor  overdracht  van  nog  te  verrichten  werkzaamheden  aan  derden.  

Dit  tenzij  de  opzegging  aan  de  Wederpartij  toerekenbaar  is.  Tenzij  het  tussentijds  eindigen  aan  

PhoneFixr  is  toe  te  rekenen,  worden  de  kosten  voor  overdracht  aan  de  Wederpartij  in  rekening  

gebracht.  PhoneFixr  zal  de  Wederpartij  zoveel  als  mogelijk  vooraf  inlichten  ter  zake  van  de  omvang  

van  deze  kosten.  De  Wederpartij  is  gehouden  deze  kosten  binnen  de  daarvoor  door  PhoneFixr  

genoemde  termijn  te  voldoen,  tenzij  PhoneFixr  anders  aangeeft.

6.

In  geval  van  liquidatie,  van  (aanvrage  van)  surseance  van  betaling  of  faillissement,  van  

beslaglegging -­‐ indien  en  voor  zover  het  beslag  niet  binnen  drie  maanden  is  opgeheven  

-­‐ ten  laste  van  de  Wederpartij,  van  schuldsanering  of  een  andere  omstandigheid  waardoor  de

 Wederpartij  niet  langer  vrijelijk  over  zijn  vermogen kan  beschikken,  staat  het  PhoneFixr  vrij  om  de

 overeenkomst  terstond  en  met  directe  ingang  op  te  zeggen  danwel  de  order  of  overeenkomst  te

 annuleren,  zonder  enige  verplichting  zijnerzijds  tot  betaling  van  enige  schadevergoeding  of

 schadeloosstelling.  De vorderingen  van PhoneFixr  op  de  Wederpartij  zijn  in  dat  geval  onmiddellijk

 opeisbaar.

7.

Indien  de  Wederpartij  een  geplaatste  order  geheel  of  gedeeltelijk  annuleert,  dan  zullen  de  

daarvoor  bestelde  of  gereedgemaakte  zaken,  vermeerderd  met  de  eventuele  aan- en afvoer-­ en

afleveringskosten  daarvan  en  de  voor  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  gereserveerde  arbeidstijd,  

integraal  aan  de  Wederpartij  in  rekening  worden  gebracht.

 

Artikel  4

Overmacht

1.

PhoneFixr  is  niet  gehouden  tot  het  nakomen  van  enige  verplichting  jegens  de  Wederpartij  

indien  hij  daartoe  gehinderd  wordt  als  gevolg  van  een  omstandigheid  die  niet  is  te  wijten  aan

schuld, en  noch  krachtens  de  wet,  een  rechtshandeling  of  in  het  verkeer  geldende  opvattingen  voor

zijn  rekening  komt.  

2.

Onder  overmacht  wordt  in  deze  algemene  voorwaarden  verstaan,  naast  hetgeen daaromtrent  in  de

wet  en  jurisprudentie  wordt  begrepen,  alle  van  buitenkomende  oorzaken, voorzien  of  niet-voorzien,

waarop  PhoneFixr  geen  invloed  kan  uitoefenen,  doch  waardoor  PhoneFixr  niet  in  staat is  zijn

verplichtingen  na  te  komen.  PhoneFixr  heeft  ook  het  recht  zich  op  overmacht  te beroepen  indien  de

omstandigheid  die  (verdere)  nakoming  van  de  overeenkomst  verhindert, intreedt  nadat  PhoneFixr  zijn

verbintenis  had  moeten  nakomen.  

3.

PhoneFixr  kan  gedurende  de  periode  dat  de  overmacht  voortduurt  de  verplichtingen  uit  de  

overeenkomst  opschorten.  Indien  deze  periode  langer  duurt  dan  twee  maanden,  dan  is  ieder  der  

partijen  gerechtigd  de  overeenkomst  te  ontbinden,  zonder  verplichting  tot  vergoeding  van  

schade  aan  de  andere  partij.

4.

Indien  PhoneFixr  ten  tijde  van  het  intreden  van  overmacht  zijn  verplichtingen  uit  de  

overeenkomst  inmiddels  gedeeltelijk  is  nagekomen  of  deze  zal  kunnen  nakomen,  en  aan  het  

nagekomen  respectievelijk  na  te  komen  gedeelte  zelfstandige  waarde  toekomt,  is  PhoneFixr  

gerechtigd  om  het  reeds  nagekomen  respectievelijk  na  te  komen  gedeelte  separaat  te  factureren.

De  Wederpartij  is  gehouden  deze  factuur  te  voldoen  als  ware  er  sprake  van  een  afzonderlijke

overeenkomst.

 

Artikel  5

Betaling  en  incassokosten

1.

Betaling  dient  steeds  te  geschieden  binnen  14  dagen  na  factuurdatum,  op  een  door  

PhoneFixr  aan  te  geven  wijze  in  de  valuta  waarin  is  gefactureerd,  tenzij  schriftelijk  anders  door  

PhoneFixr  aangegeven.  PhoneFixr  is  gerechtigd  om periodiek  te  factureren.

2.

Levering  door  PhoneFixr  vindt  in  beginsel  niet  eerder  plaats  dan  nadat  het  bedrag  van  de  

factuur  volledig  door  of  ten  behoeve  van  de  wederpartij  is  betaald.  PhoneFixr  kan  hierop  

uitzonderingen  maken  voor  vaste  klanten  en  wanneer  gebruiker  dat  vooraf  uitdrukkelijk  met  de

wederpartij  overeen  is  gekomen.  In  dat  geval  dient  betaling  binnen  7  dagen  na  ontvangst  van  het

product  of  levering  van  de  dienst  plaats  te  vinden.

3.

Indien  de  Wederpartij  in  gebreke  blijft  in  de  tijdige  betaling  van  een  factuur,  dan  is  de  

Wederpartij  van  rechtswege  in  verzuim.  De  Wederpartij  is  alsdan  een  rente  verschuldigd.  In  het

geval  van  consumentenkoop  is  de  rente  gelijk  aan  de  wettelijke  rente.  In  andere  gevallen  is  de

Wederpartij  een  rente  verschuldigd  van  1%  per  maand,  tenzij  de  wettelijke  rente  hoger  is,  in  welk

geval  de  wettelijke  rente  verschuldigd  is.  De  rente  over  het  opeisbare  bedrag  zal  worden  berekend

vanaf  het  moment  dat  de  Wederpartij  in  verzuim  is  tot  het  moment  van  voldoening  van  het  volledig

verschuldigde  bedrag.

4.

PhoneFixr  heeft  het  recht  de  door  Wederpartij  gedane  betalingen  te  laten  strekken  in  de eerste

plaats  in  mindering  van  de  kosten,  vervolgens  in  mindering  van  de  opengevallen  rente  en  

tenslotte  in  mindering  van  de  hoofdsom  en  de  lopende  rente.

5.

PhoneFixr  kan,  zonder  daardoor  in  verzuim  te  komen,  een  aanbod  tot  betaling  weigeren, indien  de

Wederpartij  een  andere  volgorde  voor  de  toerekening  van  de  betaling  aanwijst.  PhoneFixr kan

volledige  aflossing  van  de  hoofdsom  weigeren,  indien daarbij  niet  eveneens  de  opengevallen  en  

lopende  rente  en  incassokosten  worden  voldaan.

6.

Bezwaren  tegen  de  hoogte  van  een  factuur  schorten  de  betalingsverplichting  niet  op.

7.

Indien  de  Wederpartij  in  gebreke  of  in  verzuim  is  in  de  (tijdige)  nakoming  van  zijn verplichtingen,

dan  komen  alle  redelijke  kosten  ter  verkrijging  van  voldoening  voor rekening  van  de  Wederpartij.  

De  buitengerechtelijke  kosten  worden  berekend  op  basis  van  hetgeen  op  dat  moment  in  de

Nederlandse  incassopraktijk  gebruikelijk  is,  momenteel  de  berekeningsmethode  volgens  Rapport

Voorwerk  II.  Indien  PhoneFixr  echter  hogere  kosten  ter  incasso  heeft  gemaakt  die  redelijkerwijs

noodzakelijk  waren,  komen  de  werkelijk  gemaakte  kosten  voor  vergoeding  in  aanmerking.  De

eventuele  gemaakte  gerechtelijke  en  executiekosten  zullen  eveneens  op  de  Wederpartij  worden

verhaald.  De  Wederpartij  is  over  de  verschuldigde  incassokosten  eveneens  rente  verschuldigd.

 

Artikel  6 

Eigendomsvoorbehoud

1.

Alle  door  PhoneFixr  in  het  kader  van  de  overeenkomst  geleverde  zaken  blijven  eigendom  van  

PhoneFixr  totdat  de  Wederpartij  alle  verplichtingen  uit  de  met  PhoneFixr  gesloten  overeenkomst(en)  

deugdelijk  is  nagekomen.

2.

Door  PhoneFixr  geleverde  zaken,  die  ingevolge  lid  1.  onder  het  eigendomsvoorbehoud  vallen,  

mogen  niet  worden  doorverkocht  en  mogen  nimmer  als  betaalmiddel  worden  gebruikt.  De  

Wederpartij  is  niet  bevoegd  om  de  onder  het  eigendomsvoorbehoud  vallende  zaken  te  verpanden  of

op  enige  andere  wijze  te  bezwaren.

3.

De  Wederpartij  dient  steeds  al  hetgeen  te  doen  dat  redelijkerwijs  van  hem  verwacht  mag  worden

om  de  eigendomsrechten  van  PhoneFixr  veilig  te  stellen.

4.

Indien  derden  beslag  leggen  op  de  onder  eigendomsvoorbehoud  geleverde  zaken  dan wel  

rechten  daarop  willen  vestigen  of  doen  gelden,  dan  is  de  Wederpartij  verplicht  om  PhoneFixr

daarvan  onmiddellijk  op  de  hoogte  te  stellen.

5.

De  Wederpartij  verplicht  zich  om  de  onder  eigendomsvoorbehoud  geleverde  zaken  te  

verzekeren  en  verzekerd  te  houden  tegen  brand-,  ontploffings-­ en  waterschade  alsmede  tegen

diefstal  en  de  polis  van  deze  verzekering  op  eerste  verzoek  aan  PhoneFixr  ter  inzage  te  geven.

Bij  een  eventuele  uitkering  van  de  verzekering  is  PhoneFixr  gerechtigd  tot  deze  penningen.

Voor zoveel  als  nodig  verbindt  de  Wederpartij  zich  er  jegens  PhoneFixr bij  voorbaat  toe  om  zijn

medewerking  te  verlenen  aan  al  hetgeen  dat  in  dat  kader  nodig  of  wenselijk  mocht  (blijken)  te  zijn.

6.

Voor  het  geval  PhoneFixr  zijn  in  dit  artikel  aangeduide  eigendomsrechten  wil  uitoefenen, geeft  de

 Wederpartij  bij  voorbaat  onvoorwaardelijke  en  niet  herroepelijke  toestemming  aan PhoneFixr  en  door

PhoneFixr  aan  te  wijzen  derden  om  al  die  plaatsen  te  betreden  waar  de  eigendommen  van

PhoneFixr  zich  bevinden  en  die  zaken  terug  te  nemen.

 

Artikel  7

Garanties,  onderzoek  en  reclames

1.

De  door  PhoneFixr  te  leveren  zaken  voldoen  aan  de  gebruikelijke  eisen  en  normen  die  

daaraan  op  het  moment  van  levering  redelijkerwijs  gesteld  kunnen  worden  en  waarvoor  zij  bij  

normaal  gebruik  in  Nederland  zijn  bestemd.  De  in  dit  artikel  genoemde  garantie is  van  toepassing

op  zaken  die  bestemd  zijn  voor  het  gebruik  binnen  Nederland.  Bij  gebruik buiten  Nederland  dient

de  Wederpartij  zelf  te  verifiëren  of  het  gebruik  daarvan  geschikt  is  voor  het  gebruik  aldaar  en  of

deze  voldoen  aan  de  voorwaarden  die  daaraan gesteld  worden.  PhoneFixr  kan  in  dat  geval  andere

garantie-­ en  overige  voorwaarden  stellen  ter  zake  van  de  te  leveren  zaken  of  uit  te  voeren  

werkzaamheden.

2.

De  in  lid  1  van  dit  artikel  genoemde  garantie  geldt  voor  een  periode  van  1  jaar  na  levering,  

tenzij  uit  de  aard  van  het  geleverde  anders  voortvloeit  of  partijen  anders  zijn  overeengekomen.  

Indien  de  door  PhoneFixr  verstrekte  garantie  een  zaak  betreft  die  door  een  derde  werd

geproduceerd,  dan  is  de  garantie  beperkt  tot  die,  die  door  de  producent  van  de  zaak  ervoor wordt

verstrekt,  tenzij  anders  wordt  vermeld.  Na  verloop  van  de  garantietermijn  zullen  alle  kosten voor 

herstel  of  vervanging,  inclusief  administratie-­,  verzend-­ en  voorrijkosten,  aan  de  Wederpartij in  rekening

gebracht  worden.  

3.

Iedere  vorm  van  garantie  komt  te  vervallen  indien  een  gebrek  is  ontstaan  als  gevolg  van  of  

voortvloeit  uit  onoordeelkundig  of  oneigenlijk  gebruik  daarvan  of  gebruik  na  de  

houdbaarheidsdatum,  onjuiste  opslag  of  onderhoud  daaraan  door  de  Wederpartij  en / of  door  

derden  wanneer,  zonder  schriftelijke  toestemming  van  PhoneFixr,  de  Wederpartij  of  derden  aan  de  

zaak  wijzigingen  hebben  aangebracht  dan wel  hebben  getracht  aan  te  brengen,  daaraan  andere

zaken  werden  bevestigd  die  daaraan  niet  bevestigd  dienen  te  worden  of  indien  deze  werden  ver-­ of

bewerkt  op  een  andere  dan  de  voorgeschreven  wijze.  De  Wederpartij  komt  evenmin  aanspraak  op

garantie  toe  indien  het  gebrek  is  ontstaan  door  of  het  gevolg  is  van  omstandigheden  waar PhoneFixr

geen  invloed  op  kan  uitoefenen,  daaronder begrepen  weersomstandigheden  (zoals  bijvoorbeeld  doch

niet  uitsluitend,  extreme  regenval  of  temperaturen)  et  cetera.

4.

De  Wederpartij  is  gehouden  het  geleverde  te  (doen)  onderzoeken,  onmiddellijk  op  het moment  dat

de  zaken  hem  ter  beschikking  worden  gesteld  respectievelijk  de  desbetreffende  werkzaamheden zijn

uitgevoerd.  Daarbij  behoort  de  Wederpartij  te  onderzoeken  of  kwaliteit  en/of  kwantiteit  van  het

geleverde  overeenstemt  met  hetgeen  is  overeengekomen  en  voldoet  aan  de eisen die  partijen

dienaangaande  zijn  overeengekomen.  Eventuele  gebreken  dienen  binnen  twee  maanden na

ontdekking  schriftelijk  aan  PhoneFixr  te  worden  gemeld.  De  melding  dient  een  zo  gedetailleerd  

mogelijke  omschrijving  van  het  gebrek  te  bevatten,  zodat  PhoneFixr  in  staat  is  adequaat  te

reageren. De  Wederpartij  dient  PhoneFixr  in  de  gelegenheid  te  stellen  een  klacht  te  (doen)

onderzoeken.

5.

Indien  de  Wederpartij  tijdig  reclameert,  schort  dit  zijn  betalingsverplichting  niet  op.  De  

Wederpartij  blijft  in  dat  geval  ook  gehouden  tot  afname  en  betaling  van  de  overigens  bestelde

zaken,  tenzij  daaraan  geen  zelfstandige  waarde  toekomt.  

6.

Indien  van  een  gebrek  later  melding  wordt  gemaakt,  dan  komt  de  Wederpartij  geen  recht  

meer  toe  op  herstel,  vervanging  of  schadeloosstelling,  tenzij  uit  de  aard  van  de  zaak  of  de

overige  omstandigheden  van  het  geval  een  langere  termijn  voortvloeit.

7.

Indien  vaststaat  dat  een  zaak  gebrekkig  is  en  dienaangaande  tijdig  is  gereclameerd,  dan  zal  

PhoneFixr  de  gebrekkige  zaak  binnen  redelijke  termijn  na  retour-ontvangst  daarvan  dan wel,  indien

retournering  redelijkerwijze  niet  mogelijk  is,  schriftelijke  kennisgeving  ter  zake  van  het  gebrek  door  

de  Wederpartij,  ter  keuze  van  PhoneFixr,  vervangen  of  zorgdragen  voor  herstel  daarvan  dan wel  

vervangende  vergoeding  daarvoor  aan  de Wederpartij  voldoen.  In  geval  van  vervanging  is  de  

Wederpartij  gehouden  om  de  vervangen  zaak  aan PhoneFixr  te  retourneren  en  de  eigendom  

daarover  aan  PhoneFixr  te  verschaffen,  tenzij  PhoneFixr  anders  aangeeft.  

8.

Indien  komt  vast  te  staan  dat  een  klacht  ongegrond  is,  dan  komen  de  kosten  daardoor  

ontstaan,  daaronder  begrepen  de  onderzoekskosten,  aan  de  zijde  van  PhoneFixr  daardoor  gevallen,

integraal  voor  rekening  van  de  Wederpartij.  

 

Artikel  8

Reparaties

1.

In  het  geval  van  reparaties  verleent  PhoneFixr een  garantie  van  3  maanden  ten  aanzien  van  

het  door  PhoneFixr  vervangen  onderdeel  dan  wel  ten  aanzien  van  de  aan  het  onderdeel  verrichte  

werkzaamheden.

2.

PhoneFixr  is  in  geen  geval  aansprakelijk  voor  het  vervallen  van  de  officiële  fabrieksgarantie  

van  het  product.

3.  

Indien  tijdens  de  reparatie  schade  aan  (een  onderdeel  van)  het  product  ontstaat  welke  het  

gevolg  is  van  een  gebrek  aan  (een  onderdeel  van)  het  product  dan  is  PhoneFixr  hiervoor  niet  

aansprakelijk.

4.

Bij  iedere  vorm  van  water-­ en/of  oxidatieschade  komt  de  garantie  in  het  eerste  lid  van  dit  

artikel  te  vervallen.

5.  

Indien  de  wederpartij  dan  wel  een  derde  na  de  door  PhoneFixr  verrichte  reparatie  zelf  

reparaties  aan  het  product  uitvoert  komt  de  garantie  als  omschreven  in  het  eerste  lid  van  dit

artikel  te  vervallen.  

6.

Indien  blijkt  dat  reparatie  van  het  toestel  niet  mogelijk  is,  en  nadat  de  PhoneFixr  de  

wederpartij  hiervan  in  kennis  heeft  gesteld,  heeft  de  wederpartij  de  mogelijkheid  om  het  toestel    

gedurende  2  maanden  op  te  halen.  Na  het  verstrijken  van  2  maanden  rust  op  de  PhoneFixr  geen

bewaarplicht  meer  en  is  hij  gerechtigd  om  het  toestel  aan  derden  ter  vernietiging  mee  te  geven.       

Artikel  9

Aansprakelijkheid

1.

Indien  PhoneFixr  aansprakelijk  mocht  zijn,  dan  is  deze  aansprakelijkheid  beperkt  tot  hetgeen 

in  deze  bepaling  is  geregeld.  

2.

PhoneFixr  is  niet  aansprakelijk  voor  schade,  van  welke  aard  ook,  ontstaan  doordat  PhoneFixr  

is  uitgegaan  van  door  of  namens  de  Wederpartij  verstrekte  onjuiste  en  /  of  onvolledige  gegevens.  

3.

PhoneFixr  is  niet  aansprakelijk  voor  letselschade  welke  het  gevolg  is  van  een  gebrek  aan  het    

product.  

4.

PhoneFixr  is  uitsluitend  aansprakelijk  voor  directe  schade.  

5.

Onder  directe  schade  wordt  uitsluitend  verstaan:  

De  redelijke  kosten  ter  vaststelling  van  de oorzaak  en  de  omvang  van  de  schade,  voor  zover  

de  vaststelling  betrekking  heeft  op  schade  in  de  zin  van  deze  voorwaarden;  

De  eventuele  redelijke  kosten  gemaakt  om  de  gebrekkige  prestatie  van  PhoneFixr  aan  de  

overeenkomst  te  laten  beantwoorden,  voor  zoveel  deze  aan  PhoneFixr  toegerekend  kunnen  worden;  

redelijke  kosten,  gemaakt  ter  voorkoming  of  beperking  van  schade,  voor  zover  de  Wederpartij

aantoont  dat  deze  kosten  hebben  geleid  tot  beperking  van  directe  schade  als  bedoeld in  deze

algemene  voorwaarden.  

6.

PhoneFixr  is  nimmer  aansprakelijk  voor  indirecte  schade,  daaronder  begrepen  gevolgschade,  

gederfde  winst,  gemiste  besparingen  en  schade  door  bedrijfs‐ of  andersoortige  stagnatie.  In  het  geval

van  consumentenkoop  strekt  deze  beperking  niet  verder dan die,  die  is  toegestaan  ingevolge  artikel

7:24  lid  2  van het Burgerlijk Wetboek.

7.

Indien  PhoneFixr  aansprakelijk  mocht  zijn  voor  enigerlei  schade,  dan  is  de  aansprakelijkheid  

van  PhoneFixr  beperkt  tot  maximaal  driemaal  de  factuurwaarde  van  de  order,  althans  tot  dat  

gedeelte  van de  order  waarop  de  aansprakelijkheid  betrekking  heeft.

8.

De  aansprakelijkheid  van  PhoneFixr  is  in  ieder  geval  steeds  beperkt  tot  het  bedrag  der  

uitkering  van  zijn  verzekeraar  in  voorkomend  geval.

8.

De  in  dit  artikel  opgenomen  beperkingen  van  de  aansprakelijkheid  gelden  niet  indien  de  

schade  te  wijten  is  aan  opzet  of  grove  schuld  van  PhoneFixr  of  zijn  leidinggevende  ondergeschikte.

 

Artikel  10

Verjaringstermijn

1.

In  afwijking  van  de  wettelijke  verjaringstermijnen,  bedraagt  de  verjaringstermijn  van  alle  

vorderingen  en  verweren  jegens  PhoneFixr  en  de  door  PhoneFixr  bij  de  uitvoering  van  een  

overeenkomst  betrokken  derden,  één  jaar.

2.

Het  bepaalde  in  lid  1  is  niet  van  toepassing  op  rechtsvorderingen  en  verweren  die  zijn  

gegrond  op  feiten  die  de  stelling  zouden  rechtvaardigen  dat  de  afgeleverde  zaak  niet  aan  de  

overeenkomst  zou  beantwoorden.  Dergelijke  vorderingen  en  verweren  verjaren  door  verloop  van  

twee  jaar  nadat  de  Wederpartij  PhoneFixr  van  zodanige  non-conformiteit  in  kennis  heeft  gesteld.

 

Artikel  11

Risico-overgang

1.

Het  risico  van  verlies,  beschadiging  of  waardevermindering  gaat  op  de  Wederpartij  over  op  

het  moment  waarop  zaken  in  de  macht  van  de  Wederpartij  worden  gebracht.

 

Artikel  12

Vrijwaring

1.

De  Wederpartij  vrijwaart  PhoneFixr  voor  eventuele  aanspraken  van  derden,  die  in  verband  

met  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  schade  lijden  en  waarvan  de  oorzaak  aan  andere  dan  aan

PhoneFixr  toerekenbaar  is.

2.

Indien  PhoneFixr  uit  dien  hoofde  door  derden  mocht  worden  aangesproken,  dan  is  de  

Wederpartij  gehouden  PhoneFixr  zowel  buiten  als  in  rechte  bij  te  staan  en  onverwijld  al  hetgeen  te

doen  dat  van  hem  in  dat  geval  verwacht  mag  worden.  Mocht  de  Wederpartij  in  gebreke  blijven  in

het  nemen  van  adequate  maatregelen,  dan  is  PhoneFixr,  zonder  ingebrekestelling,  gerechtigd  zelf

daartoe  over  te  gaan.  Alle  kosten  en  schade  aan  de  zijde  van  PhoneFixr  en  derden  daardoor

ontstaan,  komen  integraal  voor  rekening  en  risico  van  de  Wederpartij.

 

Artikel  13

Consumenten

1.

Indien  de  Wederpartij  een  consument  is  en  deze  met  PhoneFixr  een  overeenkomst  op  

afstand  in  de  zin  van  de  wet  koop  op  afstand  aangaat,  zijn  de    bepalingen  van  dit  artikel  mede

van  toepassing.  In  alle  andere  situaties  zijn  de  bepalingen  van  dit  artikel  niet  van  toepassing.

2.

Onder  consument  wordt  in  dit artikel  verstaan  de  natuurlijke  persoon  die  niet  handelt  in  de  

uitoefening  van  een  beroep  of  bedrijf.  

3.  

Bij  de  aankoop  van  een  product  heeft  de  consument  de  mogelijkheid  de  overeenkomst  

zonder  opgave  van  redenen  te  ontbinden  gedurende  zeven  werkdagen. Dit  termijn  gaat  in  op  de  

dag  na  ontvangst  van  het  product  door  of  namens  de  consument.

4.

Tijdens  de  termijn,  als  bedoeld  in  het  tweede  lid  van  dit  artikel  zal  de  consument  zorgvuldig  

omgaan  met  het  product  en  de  verpakking.  Hij  zal  het  product  slechts  in  die  mate  uitpakken  of

gebruiken  voor  zover  dat  nodig  is  om  te  kunnen  beoordelen  of  hij  het  product  wenst  te  behouden.

5.

Indien  de  consument  gebruik  maakt  van  de  mogelijkheid  als  omschreven  in  het  derde  lid  van  

dit  artikel,  zal  hij  het  product  met  alle  geleverde  toebehoren  en  – indien  redelijkerwijze  mogelijk –

in  de  originele  staat  en  verpakking  aan  de  PhoneFixr  retourneren,  conform  de  door  PhoneFixr

verstrekte  instructies.

6.

Bij  levering  van  diensten  heeft  de  consument  de  mogelijkheid  de  overeenkomst  zonder  opgave  van

redenen  te  ontbinden  gedurende  zeven  werkdagen,  ingaande  op  de  dag  van  het  aangaan  van  de

overeenkomst.

7.

Indien  de  consument  gebruik  maakt  van  de  mogelijkheid  als  omschreven  in  het  derde  lid  van  

dit  artikel,  worden  aan  hem  ten  hoogste  de  kosten  van  terugzending  in  rekening  gebracht.

8.

Indien  de  consument  een  bedrag  betaald  heeft  en  hij  gebruik  maakt  van  de  hem  geboden  

mogelijkheid,  zoals  omschreven  in  de  leden  3  en  6  van  dit  artikel,  dan  zal  PhoneFixr  uiterlijk binnen  

30  dagen  na  terugzending  of  herroeping,  overgaan  tot  terugbetaling.

 

Artikel  14

Intellectuele  eigendom  

1.

PhoneFixr  behoudt  zich  de  rechten  en  bevoegdheden  voor  die  hem  toekomen  op  grond  van  

de  Auteurswet  en  andere  intellectuele  eigendomswet- en  regelgeving.  PhoneFixr  heeft  het  recht  de

door  de  uitvoering  van  een  overeenkomst  aan  zijn zijde  toegenomen  kennis  ook  voor  andere

doeleinden  te  gebruiken,  voorzover  hierbij  geen  strikt  vertrouwelijke  informatie  van  de  Wederpartij  

ter  kennis  van  derden  wordt  gebracht.

 

Artikel  15

Toepasselijk  recht  en  geschillen

1.

Op  alle  rechtsbetrekkingen  waarbij  PhoneFixr  partij  is,  is  uitsluitend  het  Nederlands  recht  van  

toepassing,  ook  indien  aan  een  verbintenis  geheel  of  gedeeltelijk  in  het  buitenland  uitvoering  wordt  

gegeven  of  indien  de  bij  de  rechtsbetrekking  betrokken  partij  aldaar  woonplaats  heeft.  De  

toepasselijkheid  van  het  Weens  Koopverdrag  wordt  uitgesloten.

2.

Partijen  zullen  eerst  een  beroep  op  de  rechter  doen  nadat  zij  zich  tot  het  uiterste  hebben  

ingespannen  een  geschil  in  onderling  overleg  te  beslechten.

 

Artikel  16

Vindplaats  en  wijziging  voorwaarden

1.

Van  toepassing  is  steeds  de  laatste  op  de  website  van  PhoneFixr  vermelde  versie  c.q.  de  

versie  zoals  die  gold  ten  tijde  van  het  tot standkomen  van  de  rechtsbetrekking  met  PhoneFixr.

2.

De  Nederlandse  tekst  van  de  algemene  voorwaarden  is  steeds  bepalend  voor  de  uitleg  

daarvan.